Stowarzyszenie SIDIS

Stowarzyszenie im. Dr Ignaza Semmelweisa

Stowarzyszenie SIDIS - Stowarzyszenie im. dr I. Semmelweisa - stawia sobie za cel działanie na rzecz poprawy dostępu do opieki zdrowotnej w Polsce, a w szczególności do nowoczesnych metod leczenia.


Stowarzyszenie SIDIS realizuje swoje cele statutowe współpracując z instytucjami. Wystosowaliśmy krótki list intencyjny, który określa nasze aktualne działania.


Dr Ignaz Semmelweis (1818-1865)

Dr Ignaz Semmelweis był węgierskim położnikiem niemieckiego pochodzenia, który dał podwaliny pod antyseptykę. Nie dysponując wystarczającym aparatem diagnostycznym postawił hipotezę, że przyczyną gorączki połogowej, która dziesiątkowała kobiety na oddziałach położniczych są drobnoustroje chorobotwórcze przenoszone przez personel medyczny na pacjentów w wyniku niedostatecznej higieny. Weryfikacja tej hipotezy polegająca na zastosowaniu podchlorynu wapnia zakończyła się pełnym sukcesem. Odsetek śmiertelności spadł w ciągu 3 miesięcy z 18,3% do 1,9%. Dr Ignaz Semmelweis udowodnił, że w nauce kluczowa jest intuicja, obserwacja, poprawne wyciąganie wniosków i empiryczna weryfikacja hipotez. Niestety w związku ze swoimi sukcesami miał ogromne problemy, ponieważ środowisko naukowe zwalczało zarówno jego jak i jego teorię. Dr Semmelweis zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach, a jego odkrycia weszły do standardów medycznych już po jego śmierci.

Członkowie honorowi

prof. Wacław Szybalski

(ur. 9 września 1921 we Lwowie)

Polski naukowiec, genetyk i biotechnolog. Autor wielu odkryć w dziedzinie genetyki oraz bioinżynierii genetycznej.
www.fpws.pl/pl/dzialalnosc-naukowa/

prof. Garth L. Nicolson

(ur. 1 października 1943 we Los Angeles)

Amerykański naukowiec, biochemik, specjalista biologii nowotworów, infekcji wewnątrzkomórkowych oraz mechanizmów starzenia się komórek.
www.en.wikipedia.org/wiki/Garth_L._Nicolson

Rozszerzanie standardów

Działamy na rzecz rozszerzenia paradygmatu EBM (Evidence-Based Medicine) o RBM - medycynę opartą na rezultatach (Results-Based Medicine). Tam, gdzie diagnostyka staje się bezradna konieczne jest zastosowanie leczenia empirycznego i oparcie się na intuicji lekarza, ponieważ tylko dzięki takiemu działaniu można pomóc chorym. To podejście daje z kolei możliwość rozwiniecia nowych metod diagnostycznych.

Przysięga Hipokratesa

Jednym z najważniejszych etycznych filarów medycyny jest przysięga Hipokratesa. Medycyna zawsze powinna być podporządkowana poprawie sytuacji chorego i dążeniu do wyleczenia. W centrum każdych działań medycznych zawsze znajduje się pacjent.

Wolność

Każdy lekarz skutecznie pomagający ludziom ma prawo do nieskrępowanego rozwoju swojego warsztatu terapeutycznego i naukowego.

List intencyjny

Wystosowaliśmy list intencyjny, który kierujemy do wszystkich instytucji oraz zainteresowanych stron, którym proponujemy wspólne podjęcie działań na rzecz upowszechniania metod z dziedziny nowej medycyny. Treść listu stanowi swego rodzaju deklarację ideową określającą to, nad czym aktualnie pracujemy.

Szanowni Państwo

Wszystkich zainteresowanych aktywnością Zarządu SIDIS w ostatnim czasie uprzejmie informujemy, że realizując podstawowy cel statutowy Stowarzyszenia podjęliśmy próby upowszechnienia wiedzy o zakażeniach wewnątrzkomórkowych i ich społecznych konsekwencjach; wśród osób i instytucji kształtujących zasady oraz nadzorujących praktykę stosowania procedur medycznych, a szerzej opieki zdrowotnej w Polsce.

Na początku czerwca br., wystąpiliśmy do Ministra Zdrowia, dr Konstantego Radziwiłła oraz do prof. Tomasza Chmielewskiego z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny z propozycjami nawiązania współpracy i wspólnego działania mającego na celu poprawę dostępu do opieki zdrowotnej w Polsce oraz upowszechnienie nowoczesnych, a przy tym tanich i dostępnych metod leczenia.

Oczekujemy na wyznaczenie terminu spotkań inicjujących w/w współpracę. Staramy się również zainteresować celami Stowarzyszenia SIDIS Departament Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przekonaniu, że autorytet i potencjał intelektualny instytucji naukowych może zapewnić tym celom silne wsparcie. Oczekujemy na stanowisko Departamentu w kwestii proponowanej współpracy.

Pamiętając o roli zakażeń wewnątrzkomórkowych Mycoplasma Fermentans w rozwoju Gulf War Ilnes, złożonych i trudnych do leczenia wielonarządowych zespołów chorobowych zidentyfikowanych u weteranów wojny w Zatoce Perskiej, opanowanych dzięki terapii opracowanej przez prof. Gartha Nicolsona – skierowaliśmy również pismo informacyjne, z propozycją współpracy do Ministra Obrony Narodowej, Antoniego Macierewicza. Mamy nadzieję, że w wyniku podjętych działań, kwestię zakażeń wewnątrzkomórkowych uda się wprowadzić pod obrady Rady Ministrów oraz że sprawa ta zainteresuje także polityczne kierownictwo ugrupowań dysponujących większością sejmową, z uwagi na szerokie pozytywne skutki społeczne wdrożenia w krótkim czasie postulowanych nowoczesnych metod leczenia tych zakażeń.

Z ulgą odnotowaliśmy również odroczenie rozprawy przed Naczelnym Sądem Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej przeciwko Doktorowi Jackowi Borowiczowi – pierwotnie wyznaczonej na dzień 23 czerwca 2017 r., do dnia 29 września 2017 r. Doktorowi Jackowi Borowiczowi przekazujemy tą drogą wyrazy naszego wsparcia i sympatii.

Zarząd SIDIS

....

Pobierz list w wersji PDF

Edukacja

Jednym z priorytetów SIDIS jest samoedukacja pacjentów. Pacjent nie powinien polegać wyłącznie na lekarzu, ale zgłębiać wiedzę i uczyć się myśleć analitycznie i krytycznie.

Solidarność

Ważną cechą innowacyjnego działania w medycynie jest podejście wspólnotowe, wzajemna życzliwość, zdobywanie kontaktów i przekazywanie wiedzy.

Instytucje

Głównym celem SIDIS jest dotarcie do instytucji publicznych, ponieważ mają one fundamentalny wpływ na opiekę zdrowotną.

Organizacje pozarządowe

W organizacjach pozarządowych zlokalizowane jest najwięcej energii do zmian. Współpracujemy z organizacjami, które mają zbliżone priorytety do naszych priorytetów.

Instytucje naukowe

Autorytet i potencjał intelektualny instytucji naukowych jest nieocenionym wsparciem, by przezwyciężyć wyzwania medycyny.

Media

Media kreują rzeczywistość. Współpracujemy z mediami, aby stawać się jej częścią.

Jak dołączyć?

1. Pobierz deklarację członkostwa

Pobierz deklarację (.pdf) ze strony SIDIS. Kliknij guzik POBIERZ DEKLARACJĘ znajdujący się poniżej:

2. Wypełnij deklarację

Uzupełnij dane. Pamiętaj, że musisz podać również dane polecających Cię dwóch Członków Stowarzyszenia. Miejsce na PESEL oraz podpis polecających Cię Członków koniecznie pozostaw puste!

3. Wyślij

Wydrukuj uzupełnioną deklarację i wyślij ją pocztą tradycyjną (!) na adres Stowarzyszenia. Zgłoszenia drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane!

4. Otrzymasz potwierdzenie

Potwierdzenie członkostwa wyślemy pocztą elektroniczną.

Kontakt z SIDIS

Napisz, zadzwoń, umów się na spotkanie.